De geschiedenis van Estera

Recente Geschiedenis

Er is niet heel veel bekend over de vroegste beschavingen op Estera. Er zijn redelijk wat vroege werktuigen gevonden, maar die vertellen geen duidelijk verhaal over het verleden. Er zijn overblijfselen van steden opgegraven in het huidige Ishkar en in de Wilde Vlakten in het verre noordoosten, dus daar hebben ooit beschavingen bestaan. Ook in huidig Perla en Reth zijn ruïnes gevonden. De enige regio waar geen tekenen van een verloren beschaving zijn gevonden, is Skalesh. Wat er in de eerste tijden is gebeurd, toen de mensheid uit hun grotten kwam en landbouw ontdekten, is grotendeels een raadsel en kan enkel geraden worden uit scheppingsverhalen. Er zijn weliswaar gegraveerde runes en kleitabletten gevonden, maar door het ontbreken van een vertaalsleutel staan historici en taalkundigen al enkele eeuwen voor een raadsel. De formele studie van archeologie en zijn opgravingen is een relatief recente ontwikkeling, want pas sinds de vrede van Tomerac, zo’n zeshonderd jaar geleden, hebben mensen tijd over om het verleden te bestuderen.

De eerste overblijfselen waarvan de betekenis bekend is, zijn uit het vroege Keizerrijk Ishkar. De tabletten uit die tijd zijn namelijk geschreven in een voorloper van het Rethiaans en Ishkariaans, die Hoog Ishkari wordt genoemd. Er zijn aanwijzingen dat dit Hoog Ishkari mogelijk ook een voorloper is van het Skaleshi. De gevonden stukken zijn vooral handelsverdragen en administratieve documenten, dus hoe de wereld er precies uitzag is niet bekend. De grootste ontdekking zijn documenten, van naar schatting 1500 jaar oud, waarin zowel Ishkar en Perla al worden genoemd, als 'Ishkari' en 'Perlani'. Perla is pas veel later begonnen met documenteren en zelfs tegenwoordig is Perla daar niet goed in. Helaas hebben een groot deel van de documenten van Ishkar de slavenopstand niet overleefd.

De volgende ontdekking over het vormen van de huidige beschaving is ongeveer 200 jaar jonger, wanneer er een nieuwe natie wordt genoemd gevormd uit de barbaarse stammen van het noorden, genaamd Skalesh. Tegelijkertijd vond er een bijzonder grote uitwisseling van slaven plaats tussen de verschillende volkeren. Het is onduidelijk of Perla hieraan mee deed. De eerste keer dat het woord Tengoku opduikt in de documentatie van het vroege keizerrijk is ongeveer 1000 jaar geleden, als omschrijving van een verhandelde slaaf tussen de Skaleshi en de Ishkaren. Niet lang daarna komt een verordening uit dat alle Tengoku vrij zijn. De eerste rudimentaire documentatie uit Skalesh laat daar een soortgelijke verordening zien.

Vanaf dat moment worden oorlogen ook gedocumenteerd. Er zijn veel grensconflicten tussen Perla, Skalesh en Ishkar. De volgende eeuw is gekenmerkt door opgestelde en gebroken verdragen en oorlogsverklaringen, totdat er ongeveer 900 jaar geleden een volk uit het oosten komt zeilen en een stuk van Perla claimt. Dit volk, in eerste instantie omschreven als wilde piraten en barbaren, wordt al snel omschreven als het koningrijk Contivale onder leiding van Koning Alexandro en Koningin Delfina. Deze nieuwe groep integreert een hoop cultuur en technologie van de andere naties in hun eigen cultuur en er ontstaat een wapenwedloop. Tijdens de 300 jaar die volgen plunderen de vier landen elkaar voor technologie, spullen en voorraden.

Ongeveer 600 jaar geleden zet Perla de vier landen om een tafel. Koning Alfredo di Contessa, Keizer Hamid Imbratur en een delegatie uit Skalesh ontmoetten in de Lange Vallei in de stad Tomerac onder leiding van Krijgsheer Tivius van Echtberd uit Perla. Tivius weet een handelscontract tussen de verschillende volkeren af te dwingen door te dreigen de oogst van dat jaar volledig te vernietigen en voegt daar een clausule over vrede aan toe. Iets maakt duidelijk dat Tivius niet bluft en vier handtekeningen worden onder de Vrede van Tomerac gezet. In dit handelscontract staat dat de Perlaanse stad Tomerac afgebroken wordt en er drie ambassade steden gebouwd zouden worden met de middelen van de vier landen en de overblijfselen van de stad. Een enkele toren is blijven staan, om iedereen aan dit contract te herinneren. De Lange Vallei is toen tot neutraal grondgebied verklaard, waarin geen enkel land te veel troepen mocht hebben. Het zou gebruikt worden als onderhandelings plek tussen de landen.

In de vrede die volgde groeide de rijkdom van alle landen. Zonder de onderlinge oorlog kon er geïnvesteerd worden in wetenschap en de toekomst. Contivale richtte zich nog steeds op oorlog, maar wist stammen in het noorden en zuiden te vinden die Perla noch Ishkar noch Skalesh trouw zwoeren. Perla begon een isolationistisch en conservatief beleid, waardoor vooruitgang erg traag ging. De Skaleshi werden steeds rijker, en hun relatie met de Aultieken in de bergen maakte hen sterk. In Ishkar werden mensen ook rijker, maar het gat tussen rijk en arm werd steeds groter.

Zo'n 300 jaar geleden werd Reth geboren: een kind dat de wereld zou veranderen. De enige overlevende teksten van zijn jeugd zijn religieus van aard, dus de objectieve details zijn lang verloren. Wat wel zeker is, is dat Reth een slavenopstand leidde die zo groot was, dat de Ishkaarse adel het land uit werd gedreven. Al snel werden de Heilige en Onbezoedelde Landen van Reth uitgeroepen als onafhankelijke natie. Dit nieuwe land daagde alle buren aan alle kanten uit. Verschillende groepen van ex-slaven trokken ten strijde. Door ingrijpen van alle drie de andere landen tegelijk zijn de Landen van Reth gestopt en gedwongen om de Vrede van Tomerac ook te ondertekenen. Hierdoor vond het land structuur en met deze structuur werd een lange lijn van Hierophanten opgezet om dit nieuwe volk te verenigen en leiden.

Het heeft nog zo’n vijftig jaar geduurd voordat de Ishkaarse adel zichzelf weer bekend maakte. Ze hadden met veel moeite op de zuidelijke savanne overleefd. De Rethianen verbraken bijna het verdrag, maar werden gedwongen door de andere drie originele ondertekenaars om de vierde te respecteren. De laatste 200 jaar zijn redelijk onbeduidend geweest, behalve voor verdere ontwikkeling in de technologie. Dit was tot Lichtval kwam.

Data en Jaartellingen

Een jaar op Estera bestaat uit iets meer dan 365 dagen. Deze worden opgedeeld in 12 maanden of 52 weken. De maanden hebben namen die uit verschillende culturen genomen zijn, al is de precieze oorsprong niet meer te achterhalen. De eerste maand van het jaar heet januari, de laatste heet december.

Er zijn veel discussies over de precieze jaartellingen die gebruikt worden in Estera. Verschillende landen gebruiken verschillende jaartellingen en er is onenigheid over wat nu precies de omrekening van het ene naar het andere systeem is. Ook geven wetenschappers toe dat de meeste jaartellingen er waarschijnlijk enkele jaren en misschien decennia naast zitten, maar dat dit het beste is wat momenteel bekend is. Wat volgt zijn de meest geaccepteerde omrekeningen, van de meest populaire jaartelling tot de minst populaire jaartelling die momenteel actief gebruikt worden.

Na/Voor Tomerac: De vrede van Tomerac was een belangrijk evenement voor bijna alle culturen. De NT jaartelling wordt dan ook gebruikt door de meeste culturen naast hun eigen jaartelling, mocht het van belang zijn. Vooral in wetenschappelijke literatuur kun je vaak de NT jaartelling terugvinden. Het jaar waarin de vrede van Tomerac getekend is was 1 NT, het jaar daarvoor is 1 VT en zo wordt teruggerekend. Lichtval vond plaats op 20 februari 618 NT.

Post Reth: De geboorte van Reth was erg belangrijk voor zowel de Rethianen als de Ishkaren en de jaartelling wordt door beide landen aangehouden. 1 PR was het jaar waarin Reth geboren werd, wat volgens hen op 7 Augustus 337 NT was. Alle data vanaf dat moment worden met PR aangeduid. De Reth kalender gebruikt dus zowel VT als NT voor data voor 1 PR. De slavenopstand van Reth heeft plaats gevonden ergens rond 25 PR. Het jaar van lichtval was dus 282 PR.

Landval: De Contivalen houden meestal de oprichting van hun koninkrijk aan. De jaren daarvoor worden met voor Landval (vLV) aangeduid, alles daarna met de jaren sinds Landval (LV). Aldus Contivale was Landval in het jaar 315 VT. Het jaar van lichtval was dus 933 LV.

Pre/Post Unificatie: De Skaleshi houden hun volledig eigen telling erop na. Er wordt gesproken over Pre Unificatie (PrU) en Post Unificatie (PU) van het Skalesh volk. Skalesh is opgericht rond 722 VT. Het jaar van lichtval was dus 1340 PU.

Rijkstijd: De Rijkstijd (RT) was de officiële jaartelling van het Keizerrijk Ishkar. Hij is alleen nog terug te vinden op hele oude documenten, maar wordt door wetenschappers nog wel eens gebezigd omdat het de langste jaartelling is. Er wordt gespeculeerd dat 1 RT de kroning was van de eerste Ishkaarse keizer. Er zijn nooit documenten gevonden van voor 1 RT. Wetenschappers schatten dan 1 RT overeenkwam 943 VT. Dat maakt het jaar van lichtval dus 1561 RT.

Tijdlijn

 • Begin van het Keizerrijk Ishkar

 • Eerste melding van ijzer

 • Unificatie van de Skaleshi

 • Eerste beschrijving van een mechanisch voorwerp

 • Eerste melding van Tengoku in documenten

 • Watermolens worden voor het eerst gebruikt in Perla

 • Glasblazen ontdekt in Ishkar

 • Oudste overlevende papieren documenten

 • Landval van de Contivalen

 • Gevonden ruïnes bevatten rudimentair cement

 • Eerste windmolens worden ontwikkeld

 • Eerste methode voor consistente staal productie

 • Mechanische klokken komen in gebruik

 • Opstelling van de eerste Algebra regels

 • Vrede van Tomerac

 • De Contivalen nemen hun eerste droogdok in gebruik

 • De astrolabe wordt door de Contivalen geperfectioneerd

 • Eerste bril met geslepen lenzen wordt gemaakt

 • Magnetisch kompas doet zijn intreden

 • Geboorte van Reth

 • Rethiaanse opstand en uitroepen Landen van Reth

 • Terugkeer van het Ishkaarse Keizerrijk

 • De Contivalen ontwerpen een caravel

 • De opwindveer wordt voor het eerst in een klok gebruikt

 • De eerste boekdrukpers wordt in gebruik genomen

 • Lichtval